Posts

Showing posts from January, 2006

Phyltershekan

برای رد کردن پ.ر.و.ک.س.ي مخابرات می توانید از نرم افزار فری گیت (Free G.a.t.e) استفاده کنید. فریگیت ف.ي.ل.ت.ر.ش.ک.ن ای هست که از سرور های آلمانی استفاده می کنه. تنظیمات پ.ر.و.ک.س.ي نرم افزار آنتی ف.ي.ل.ت.ر را میتوانید برای هر نرم افزار دیگری که به اینترنت وصل میشود تنظیم کنید. برای دانلود فیریگیت صبح زود به سایت PhylterShekan مراجعه کنید. چون این سایت محدودیت پهنای باند دارد!