Posts

Showing posts from June, 2011

شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران

Workshop on A5/1 Algorithm Cryptanalysis

Workshop on A5/1 Algorithm Cryptanalysisکارگاه آموزشی تحلیل رمز الگوریتم
شاخه دانشجویی انجمن رمز ایراندر دانشگاه صنعتی شریف، کارگاه آموزشی تحلیل-رمز الگوریتم A5/1 را در تاریخ 1387/7/14 در پنجمین کنفرانس رمز ایران (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) برگزار نمود. برنامه های ارائه شده در کارگاه آموزشی در قالب سمینار  هایی به شرح زیر است:هانیه صدقییک حمله واقعی برای شکستن A5/1میترا فاطمیتحلیل الگوریتم A5/1 با استفاده از حمله تقسیم و حلفرشيد فرحتتحلیل همبستگی الگوریتم رمز A5/1حسین کورکچیحمله به الگوریتم رمز A5/1 با توجه به بده بستان داده، زمان و حافظهاحسان مختاریتحلیل خطای همزمانی الگوریتم رمز A5/1 Attachments (5)farhat.pdf - on May 31, 2011 2:05 AM by Farshid Farhat (version 1)
2264k ViewDownloadfatemi.pdf - on May 31, 2011 2:05 AM by Farshid Farhat (version 1)
1151k ViewDownloadkourkchi.pdf - on May 31, 2011 2:06 AM by Farshid Farhat (version 1)���������������…

Workshop on Information Hiding Systems

Workshop on Information Hiding Systemsکارگاه علمی سیستم های پنهان سازی اطلاعات
شاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه صنعتي شريفکارگاهعلمیتحت عنوان سيستم هايپنهان سازیاطلاعات (Information Hiding Systems)را در روزهاي 29 و 30 آبانماه سال جاري در سالن کهرباي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزارکرد. هدف از برگزاري اين کارگاهعلمیآموزشي آشناکردن پژوهشگران شاغل در دانشگاه و صنعت با مفاهيمنهان نگاری،نشان گذاریو تحليل نهاننگاري ميباشد که در ادامه موضوعات مورد بحث در کارگاه به تفصيل بيان شده است.

برنامه روز چهارشنبه 29 آبان 1387 (مباحث مقدماتی):
9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید
9:05 سخنرانیفرشید فرحت، رئیس شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه صنعتی شریف
9:15 سمینارنهان نگاری، اهداف و کاربردهای آن(محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
9:55 سمینارنیازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (1)(نيما خادمي کلانتری، دانشجوی کارشناسی ارشد امیرکبیر)
  • مدلهاي بينايي و شنوايي انسان و نقش آن در نامحسوس بودن نهان نگاره
  • متريکهاي نهان نگاري (SNR,PSNR, PEAQ, Qindex, Watson Distance, etc)
10:30 تنفس و پذیرایی
10:45 سمی…