کارگاه علمی طراحی و تحلیل پروتکل های رای گیری الکترونیکی

کارگاه علمی طراحی و تحلیل پروتکل های رای گیری الکترونیکی

26 May 2011

5 خرداد 1390 

Kahroba Hall, Electrical Engineering Department, Sharif University of Technology

سالن کهربای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

Register Now

ثبت نام کنیدComments

Popular posts from this blog

MapReduce Framework Optimization

Farshid Farhat 's Site @ PSU

Private Identification, Authentication and Key Agreement Protocol with Security Mode Setup