خدایا خداياخدایا خدايا

خدایا توان زیستن ندارم رهایم کن خدایا نخواهم که دگر درد عشق کشم رهایم کن خدایا از چه سان آفریدی مرا حال رهایم کن خدایا نخواهم عمر بیش از این رهایم کن خدایا عشق فانی نخواهم دگر پس رهایم کن خدایا در هوای سرد این دنیا می لرزم رهایم کن ...
 
خدایا پناه برم به تو از بدی ها. خدایا همواره بودی بر بالای سر گم گشته ام. خدایا التماس خیر دارم برای همسر و خانواده ام. خدایا بعد از این هم مرا ارشاد کن. خدایا لبه بد و خوب بر من نمایان کن. خدایا سنگ بر مسیر کنجکاوی های آلوده بنه. خدایا صبر ...
please decipher the text and find the key: ذ ل خ د ض ژ ص ه خ ی ه م ج ط د خ د س ی ث ط ض م ض ه د ر ه س ا ط ژ ج م ض ه د ر ه س ا ط ژ ج م ض خ ل ا ص غ ر م خ ض غ د ذ ح ص ج ا س ض غ خ ب خ ل خ خ ع غ ع ی ص م ض د ج ژ م د ه خ ذ ص م و ه خ ح س ه ط م ض ه س خ ج ...
خدایا رهایم کن. خدایا توان زیستن ندارم رهایم کن خدایا نخواهم که دگر درد عشق کشم رهایم کن خدایا از چه سان آفریدی مرا حال رهایم کن خدایا نخواهم عمر ب... منحوس بازمانده. منحوس بازمانده در ملحفه پیچیده، بر روی تخت افتاده دو گوش سنگین، ...

خدایا رهاندی مرا چون بار اولی ها
خدایا پناه برم به تو از بدی ها

خدایا همواره بودی بر بالای سر گم گشته ام
خدایا التماس خیر دارم برای همسر و خانواده ام

خدایا بعد از این هم مرا ارشاد کن
خدایا لبه بد و خوب بر من نمایان کن

خدایا سنگ بر مسیر کنجکاوی های آلوده بنه
خدایا صبر در ره گرفتاری های ناآموخته بده

خدایا آگاه ساز مرا ز نیت پلید بدخواهان
خدایا فرمان ده برهم زنم عادت روزمرگان

خدایا به حکمت آزموده سازم در این دنیا
تا سرانجام شوم در امتحانت من علیا


Comments

Popular posts from this blog

MapReduce Framework Optimization

Farshid Farhat 's Site @ PSU

Vision Endeavors