تحليل پنهان سازي تصوير با نرخ درج پايين در حوزه مكان فرحت، فرشيد Farhat, Farshid

 1. شماره پایان نامه:45945
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور:فرحت، فرشيد
 4. عنوان:تحليل پنهان سازي تصوير با نرخ درج پايين در حوزه مكان.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتي شريف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسي برق
 8. مقطع:دكتري
 9. گرایش:مخابرات سيستم
 10. توصیف ظاهری:89ص.: جدول، نمودار، كتابنامه؛ چكيده به فارسي و انگليسي
 11. توصیفگر:نهان نگاري تصويرImage Watermarking
 12. توصیفگر:تحليل نهان نگاريSteganalysis
 13. توصیفگر:تجزيه مقادير ويژهEigenvalue Decomposition
 14. توصیفگر:جاسازي كم ارزش ترين بيتLeast Significant Bit (LSB)Embedding
 15. توصیفگر:خودهمبستگي نسبيRelative Autocorrelation
 16. توصیفگر:مجموع كمترين جزء هاParts Min Sum
 17. توصیفگر:تخمين نرخ جاسازيEmbedding Rate Estimation
 18. توصیفگر:مجموع درگاشت هاي محليLocal Entropies Sum
 19. استاد راهنما.قائم مقامي، شاهرخ
 20. استاد مشاور.عارف، محمد رضا

Comments

Popular posts from this blog

MapReduce Framework Optimization

Vision Endeavors

Farshid Farhat 's Site @ PSU